سرسره های آبی چند مسیره  که به صورت چند خط موازی مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت سرعتی یا آبشاری در این شرکت ساخته می شود و حداقل از 2 خط تشکیل می شوند و اگر سرعتی باشند به صورت مسابقه سرعت افراد در لاین های به خصوص مورد استفاده قرار می گیرد.

سرسره آبی