سرسره های آبی یک نفره به 3 بخش تقسیم می شود 

1-سرسره تونلی اسپیرال

سرسره های تونلی اسپیرال همانطور که در عکسها مشخص است دارای تنوع بسیار می باشد و یکی از سرسره هایی است که بیشترین کاربرد را در پارک های آبی دارد که به           در شرکت سهند فن آور ساخته می شود ؛ سرسره تونلی یک نفره با قطر 2/5 و سرسره تونلی یک نفره با تیوپ با قطره داخلی 120
سرسره آبی

2- سرسره روباز اسپیرال

سرسره روباز اسپیرال همانطور که مشخص است دارای هیجان مضاعفی می باشد که با توچه به ابعاد معرفی شده از طرف استانداردبا عرض 100 و عمق 70 سانتی متر تولید می گردد ؛ و با توجه به روباز بودن سرسره حرکت های پیچ با سرعت بالا برای کاربران مهیج و شادی آور است .

سرسره آبیتولید سرسره آبی

3-سرسره های سرعتی

سرسره های سرعتی به صورت تونلی و روباز ارائه می گردد که با توجه به سرعت بالایی که دارد ؛ دارای جذابیت فوق العاده و منحصر به فردی می باشد.


ساخت سرسره آبی