سرسره چاله فضایی به دو نوع عرضه می گردد 


چاله فضایی یک نفره 

چاله فضایی یک نفره که بسیار مورد توجه قرار می گیرد شامل استفاده از یک سرسره یک نفره مهیج و پس ار گردش در کاسه چاله فضایی و در نهایت سقوط در آب به عنوان جاذبه این سرسره می باشد

سرسره آبی تجهیزات سرسره آبی


چاله فضایی دو نفره 

چاله فضایی دو نفره که با توجه به حجم بالای چاله آن با قطر 16 متر به عنوان یک شاخص بزرگ در پارک آبی نمایان می شود . تجربه استفاده از سرسره و سپس گردش در چاله و بعد از آن دوباره ورود به سرسره ای جهت خروج از چاله فضایی دو نفره هیجانی مضاعف به آن می دهد 

پارک آبی طراحی سرسره آبیتجهیزات پارک آبی