سرسره آبی دو نفره عریض که به دو شکل سرسره موج(U) و بومرنگ معرفی می گردد

 

1- سرسره موج
سرسره موج که به شکل U ساخته می شود و به عنوان یک سرسره پر هیجان مشهور است 

سرسره آبی پارک آبی2-سرسره بومرنگ 
سرسره بومرنگ مه ترکیبی از سرسره موج و سرسره دو نفره می باشد که پس از پایان سرسره کاربر وارد فضایی مانند سرسره U  می گردد و سپس از آن خارج می شود . ابعاد سرسره فوق به عرض 6 متر و طول 50 متر می باشد 

 

تولید سرسره آبیپارک آبی