لذت و هیجان با محصولات آبی سهند  فن آور
بخشی از سرسره های آبی اجرایی سهند فن آور را میتوان در فیلم  های زیر مشاهده نمود