پارک آبی رویاهای آبی دانشگاه آزاد شهرضا در مساحت 3 هزار متر در شهر شهرضا توسط دانشگاه آزاد احداث گردیده است که دارای 9 سرسره می باشد که 7 سرسره بزرگسال و 2 سرسره کودکان در این مجموعه جانمایی گردیده است.
 
 سرسره آبی شهرضا
 
سرسره ها به شرح ذیل معرفی می گردد:
1 – سرسره سقوط آزاد
 
 سرسره سقوط آزاد
 
2 – سرسره روباز یک نفره سرعتی
 
 سرسره روباز
 
3- سرسره دو نفره تونلی
 
 
 طراحی پارک آبی
 
4 – سرسره یک نفره تونلی
 
سرسره تونلی 
 
 
5- سرسره موج (یو)
 
 
 سرسره موج
 
 
6 -  سرسره چاله فضایی
 
 ساخت پارک آبی
 
7- سرسره یک نفره با تیوپ گردشی
 
 
 
 
 سرسره یک نفره
 
 
 
مجموعه کودکان نیز به عنوان محیطی جهت سرگرمی کودکان دارای 2 سرسره و اسباب بازی های آبی در حال کار می باشد.
 
 طراحی پارک آبی
 
طراحی و نصب کلیه امکانات پارک آبی فوق توسط شرکت سهند فن آور انجام گرفته است که در حال حاضر بالغ بر 18 ماه است پس از اخذ مجوز استاندارد در حال بهره برداری می باشد.