باتوجه به اینکه سازمان ملی استاندارد نمی تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون ، برای حمایت از مصرف کنندگان ، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی ، حصول اطمینان از کیفیت محصول، اجرای بعضی استانداردهای ملی ایران برای محصولات تولیدی داخلی ویا اقلام وارداتی، باتصویب شورای عالی استاندارد ، اجباری نماید.
لذا با توجه به اهمیت فضای پارک آبی ، اداره کل استاندارد ایران ، استاندارد سرسره آبی و درکل پارک های آبی را به عنوان استاندارد اجباری اعلام نموده است که بر این اساس پس از اخذ مجوز استاندارد ، مجموعه حق بهره برداری خواهد داشت.
درحال حاضر استاندارد پارک های آبی متشکل از تلفیق چند استاندارد می باشد که مهمترین آنها استاندارد 14238 در دوبخش یک و دو است که دارای ضوابط بخصوص در این زمینه است.
استاندارد سرسره های آبی دارای دو بخش نظارتی می باشد. 
1) بخش اول طراحی و ساخت             2) بخش دوم نصب و بهره برداری
 
 
 
 
بخش اول: که شامل ارائه کلیه الزامات ذکر شده در استاندارد 14238 در خصوص طراحی و ساخت قطعات می باشد که بازرسان از تمامی مراحل تولید هر سرسره ، بصورت منظم بازرسی می نماید و کلیه الزامات از جمله آزمایش های مربوطه شامل مقاومت ها ، مواد اولیه ، پیچ ها و قطعات فلزی بطور کامل توسط کارشناسان استاندارد انجام و کنترل می گردد. در خصوص نقشه ها و اصول طراحی نیز کلیه محاسبات استاتیکی و دینامیکی به همراه نقشه ها قبل از ساخت به اداره استاندارد ارائه می گردد تا پس از تأیید کارشناسان و بررسی نقشه ها ، در تمام مراحل ساخت قطعات ساخته شده با نقشه ها مطابقت داده می شود.
این بخش از استاندارد پیش نیاز بخش سوم می باشد. در صورتی که هرگونه وسیله و قطعه ای دارای استاندارد ساخت نباشد، هیچگاه به مرحله بخش سوم که نصب می باشد نخواهد رسید.
بخش دوم: که از شروع نصب تا پایان تست های اولیه بهره برداری ادامه دارد پس از تأیید بخش اول توسط اداره استاندارد در محل کارخانه تولیدی و ارسال محموله به حمل نصب، بخش شروع  می شود که کارشناسان مؤظف به کنترل نصب دقیق مطابق با نقشه ها و الزامات استاندارد می باشد. 
 
 
 
 
 کارشناسان آماده می گردد و دراین هنگام پس از پایان نصب و رعایت کلیه نکات تستهای اولیه انجام می گردد و پس از بی عیب بودن تست ها به لحاظ سرعت، شتاب، ایمنی سرسره دارای مجوز بهره برداری میگردد که در نهایت مجوز بهره برداری فوق توسط اداره استاندارد صادر می گردد. این مجوز استاندارد به عنوان پیش نیاز بیمه و بهره برداری حائز اهمیت است . این شرکت به عنوان تنها دارنده استاندارد ساخت و نصب تجهیزات پارک های آبی و در ایران این افتخار را دارد که کلیه محصولات خود را با استاندارد ساخت ارائه می دهد و با توجه به رزومه کاری بالا، مورد تأیید اداره استاندارد نیزمی باشد
طراحی سرسره آبی